Doček Nove Godine Paralija 2020

Doček Nove Godine Paralija 2020

Things to do - general

DOČEK NOVE GODINE PARALIJA

29.12.2019 – O3.01.2020

CENA ARANŽMANA : 109 eura

PROGRAM PUTOVANJA:

1. DAN – 29. 12. 2019.
BEOGRAD – Polazak iz Beograda u 18,oo casova. Noćna vožnja sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.

2. DAN – 30. 12. 2019.
PARALIJA – Dolazak u Paraliju u prepodnevnim satima. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje

3. DAN – 31. 12. 2019.
SOLUN – Doručak. Slobodan dan. Mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do Soluna. Šoping i panoramsko razgledanje grada autobusom : Bele Kule, crkve Sv. Dimitrija, Aristotelovog Trga…
PARALIJA – Povratak u Paraliju. Priprema za doček Nove godine. DOČEK NOVE GODINE. Noćenje.

4. DAN – 01. 01.2020.
PARALIJA – Doručak. Slobodan dan. Mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do Manastira Meteori.
Repriza dočeka Nove godine.

5. DAN- 02. 01. 2020.
PARALIJA – Doručak. Slobodno vreme do polaska za Beograd. Polazak za Beograd u 18,oo časova. Noćna vožnja

6. DAN – 03. 01 .2020.
BEOGRAD – Povratak u Beograd u jutarnjim satima.

U cenu aranžmana uključeno je :
– prevoz turističkim autobusom tipa “Neoplan”
– 3 noćenja sa doručkom ( švedski sto ) u hotelu **+ u 1/2 i 1/3 sa TWC-om
– obavezno putno osiguranje
– organizacija i vođstvo puta
– aranžman je rađen na bazi minimum 60 osoba
U cenu aranzmana nije ukljuceno :
– fakultativni izleti
– ostali individualni troškovi

Fakultativni izleti:

– Doček Nove Godine u taverni – 25 €
– Manastiri Meteori – 20 € + ulaznica – 3 €

– Solun – 10 €

Napomena u vezi fakultativnih izleta: fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Za sve izlete / minimum je 25 putnika.

NAČIN PLAĆANJA u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate: 40% akontacija kod prijave, ostatak najkasnije 10 dana pre početka korišćenja usluge.

NAPOMENA:
*MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise bude uskraćen ulazak u zemlju EU.
*ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA. MINIMUM VAZNOSTI JOS 6 MESECI POSLE ZAVRSETKA PUTOVANJA. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
*Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
* Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.
*Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.
*Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
*Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
* U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Stella Maris-a nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.
*Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
* Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno.Prema tome potrebno je jasno sagledavanjesituacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
*Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.
*Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

******WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema

*Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

Organiozator putovanja zadržava pravo zamene ovih studija I apartmana iste ili više kategorije.
Napomena: ne čeka se na granici obrada papira za tax-free.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 60 PUTNIKA.U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.

Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

Uz ovaj program vaze Opsti Uslovi putovanja Stella Maris toursa

Unfortunately there are no accommodations at this location at the moment.